Regulamin sklepu Chesterfield Meble

Regulamin sklepu

I. Definicje

 1. Dział Obsługi: dział obsługi Klienta Sklepu Internetowego; adres: PPHU Chesterfield Meble ul. Długa 41, Wałdowo Królewskie, 86-070 Dabrowa Chełmińska e-mail:sklep@chesterfield-meble.com.pl, Tel. +48 696-833-124; 604488042

 2. Klient: osoba kupująca Produkt oferowany do sprzedaży lub korzystająca z usług Sklepu Internetowego lub Sklepu Stacjonarnego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;

 3. Konto: strona w Sklepie Internetowym na której Klient po zalogowaniu może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zamówień, ma dostęp do swoich danych osobowych.

 4. Produkty: usługi i towary, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem; 

 5. Wszystkie wymiary mebli są podane w centymetrach. Tolerancja na wymiary wynosi +/- 3-4 %

  Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;

 6. Sklep Internetowy: serwis i sklep internetowy prowadzony przez Iwona Trzeciak, działający pod adresem www.chesterfield-meble.com.pl;

 7. Umowa – umowa dotycząca Produktu zawarta pomiędzy Klientem a PPHU Chesterfield Meble Iwona Trzeciak, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (bez jednoczesnej obecności stron).  

 8. Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.);

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. 

 2. Przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość PPHU Chesterfield Meble świadczy następujące usługi: 

 • umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie,
 • udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w ofercie,
 • umożliwienie Klientom wyrażania opinii na temat Produktów,
 • dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną.
 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać całą dobę, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Sklep Internetowy może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii.

 2. Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie w Sklepie Stacjonarnym oraz za pośrednictwem strony internetowej www.chesterfield-meble.com.pl   

 3. Klient akceptuje niniejszy Regulamin przy użyciu stosownego formularza na stronie internetowej.

 4. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w punkcie II.2, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej Sklepu Internetowego, należy składać do Działu Obsługi lub pod adresem chesterfield-meble@wp.pl. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. PPHU Chesterfield Meble zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje dotyczące wad towaru oraz niewykonania lub nienależytego wykonania innych usług można składać w trybie wskazanym w punkcie VII Regulaminu. 

 6. Za zgodą Klienta jego Dane osobowe znajdują się w bazie PPHU Chesterfield Meble. Administratorem danych jest PPHU Chesterfield Meble . Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883, z późn. zm.). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

III. Sprzedaż

 1. PPHU Chesterfield Meble prowadzi produkcję mebli na zamówienie jak ich sprzedaż  przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub telefonicznie.

 2. Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób : 

  a) poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym, 

  b) poprzez spisanie e-mail
  1. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez PPHU Chesterfield Meble na zasadach opisanych poniżej.  

  2. Ceny w Sklepie Internetowym są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w koszyku zamówienia w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jest łączną ceną (Produkt, dostawa, inne koszty), do której zapłaty zobowiązany jest Klient, w związku z zamówieniem Produktu.  

  3. Klient składając zamówienie w Sklepie Internetowym składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie. 

  4. Z zastrzeżeniem wynikającym z punktu III.11 zamawianie Produktów w Sklepie Internetowym składa się z czterech głównych etapów:

   1. wybranie produktów,

   2. złożenie zamówienia,

   3. potwierdzenie przyjęcia zamówienia,

   4. płatność.

  5. Wybranie produktów i złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. 

  6. W terminie do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient otrzymuje wiadomością e-mail potwierdzenie jego przyjęcia. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia znajdują się informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności opis Produktu, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i termin dostawy. Do potwierdzenia przyjęcia zamówienia załączony jest również Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia. Informacje te wraz z Regulaminem stanowią integralną część Umowy i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem PPHU Chesterfield Meble i Klienta. Termin potwierdzenia przyjęcia zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela i święta), w takim przypadku potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego.   

  7. Płatności w Sklepie Internetowym można dokonać przelewem wpłacając zaliczkę 30% wartości mebli, a pozostałą część przy odbiorze towaru (dalej „za pobraniem”), lub przelewem przed wysyłką.

  8. Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia.

  9. Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu 30% zaliczki. Po wpłacie jej nie ma możliwości wprowadzania jakichkolwiek zmian. 

  10. Towar jest wysyłany po otrzymaniu całkowitej zapłaty. Po wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za zamówienie należy uiścić kurierowi podczas odbioru przesyłki.

  11. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z obsługą klienta Sklepu Internetowego dzwoniąc do Działu Obsługi na wskazany numer telefonu (opłata standardowa zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego bądź adres e-mail Działu Obsługi.

  12. PPHU Chesterfield meble może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania Produktu dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu. W przypadku produktów oznaczonych w Sklepie Internetowym „na zamówienie” Klient przed zawarciem Umowy zostanie dodatkowo poinformowany o możliwości realizacji zamówienia i terminie jego dostawy. 

  13. Zamówienia nieopłacone przez 3 dni kalendarzowe będą anulowane, PPHU Chesterfield Meble nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmówi jego realizacji.

  14. Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.

  IV. Dostawa i Czas Realizacji

  1. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

  2. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 40 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej lub trwałej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.  Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji to zamówienie jest wysyłane do Klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu. 

  3. W przypadku zamówienia realizowanego za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności.

  4. Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta transportem własnym lub przesyłką kurierską.

  5. Produkty dostarczane przesyłką kurierską są dostarczane od poniedziałku do piątku. W celu ustalenia szczegółów dostawy kurier skontaktuje się z Klientem drogą telefoniczną (także SMS). Nie gwarantujemy dostarczenia towaru na godzinę określoną przez Klienta w zamówieniu. 

  6. Wszystkie przesyłki kurier jest zobowiązany wyładować z samochodu. 

  7. Usługa dostarczenia mebli nie obejmuje wniesienia. Poinformujemy Cię o terminie dostawy tak abyś mógł sie przygotować. 
  8. W przypadku naszego transportu istnieje możliwość płatnej pomocy przy wniesieniu mebli ze strony kierowcy. Pamietaj , że przy wniesieniu potrzebne są conajmniej dwie osoby przy wyładunku. 
  9. Meble dostarczane są w systemie "burta - burta" czyli do miejsca gdzie kierowca może dojechać samochodem. 
  10. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. 

  11. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Działem Obsługi w celu wyjaśnienia sprawy.

  12. PPHU Chesterfield Meble nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

  13. Ochrona Gwarancyjna jest ważna wyłącznie tylko na terenie RP. 

  V. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta. 

  Prawo odstąpienia od Umowy 

  1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

  2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

   a) w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednego towaru.

   b) w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno.

   c)w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach,

   d) zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów.

  1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Dział Obsługi o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (zgłoszenie wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną na adres Działu Obsługi). Jeśli Klient chciałby wskazać konto, na które powinien nastąpić zwrot płatności, 

  2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

  Skutki odstąpienia od umowy

  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

  2. PPHU Chesterfield Meble może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  3. Proszę odesłać rzecz na koszt własny , na adres: PPHU Chesterfield meble Iwona Trzeciak ul. Długa 41, Wałdowo Królewskie , 86-070 Dąbrowa Chełmińska, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Dział Obsługi o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

  4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, przed złożeniem zamówienia Klient otrzyma informację o kosztach lub szacowanych kosztach zwrotu rzeczy.

  5. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  6. W przypadku umów dotyczących świadczenia usług jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będzie zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował PPHU Chesterfield Meble

  o odstąpieniu od Umowy.".

  Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów: 

   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

    Towar zakupiony z wyprzedaży nie podłega zwrotowi .

  VI. Rękojmia i gwarancja  

  1. PPHU Chesterfield Meble jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.

  2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta PPHU Chesterfield meble odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług.

  3. Reklamacje dotyczące wady rzeczy albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia usług mogą być składane do Działu Obsługi z użyciem formularza kontaktu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub w jakiejkolwiek innej formie przewidzianej przepisami prawa.

  4. PPHU Chesterfield Meble zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego i zasadach dalszego postepowania z reklamowanym towarem poinformujemy Cię wysyłając informację na meila podanego w treści zgłoszenia. Maksymalny termin realizacji reklamacji do 60 dni. 

  5. Warunki  gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej.

  6. Odbiór mebli reklamacyjnych odbywa się z punktu do którego zostaly dostarczone. 
  7. Ochrona Gwarancyjna jest ważna wyłącznie tylko na terenie RP. 

  VIII. Pozostałe postanowienia 

  1. Chesterfield Meble zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, w terminie 20 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu  poprzez przesłanie swojego oświadczenia na adres sklep@chesterfield-meble.com.pl z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie.

  2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

  Wszystkie prawa zastrzeżone © 2022 Chesterfield

  Design by Graff.pl